Parashah

Tutte le Parashot

Genesi Esodo Levitico Numeri Deuteronomio
Bereshìt Shemòt Vayikrà Bemidbàr Devarìm
Nòach Vaerà Tzav Nasò Vaetchannàn
Lekh Lekhà Bo Sheminì Beha’alotekhà Ekev
Vayerà Beshallàch Tazrìa Shelàch Lekhà Reè
Chayei Sarà Yitrò Metzorà Kòrach Shofetìm
Toledòt Mishpatìm Acharè Mot Chukkàt Ki Tetzè
Vayetzè Terumà Kedoshìm Balàk Ki Tavò
Vayishlàch Tetzavè Emòr Pinchàs Nitzavìm
Vayèshev Ki Tissà Behàr Mattòt Vayèlekh
Mikkètz Vayakèl Bechukkotài Mass’è Haazìnu
Vayiggàsh Pekudè Vezòt Haberakhà
Vayechì